Thứ hai, 22/10/2018

Ngày 18/6/2018,Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai Kế hoạch số: 56-KH/TĐTN-TCKT về việctriển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII) đối với cán bộ Tỉnh đoàn.

dvtn soc trang du le mittinh 3.2

Cán bộ Đoàn tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết

 

 

Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra. Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân, nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 theo đúng kế hoạch.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định, cán bộ Đoàn cấp tỉnh là lực lượng quan trọng có tác động trực tiếp đến đoàn viên thanh niên, là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh nhà; đồng thời, xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung trọng tâm hoạt động, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị. Do đó, trên cơ sở Ban Thưởng vụ Tỉnh đoàn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong nội bộ gắn với Học tập chuyên đề 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở” dành cho cán bộ Đoàn.Bên cạnh đó, thông qua các buổi Hội nghị, họp giao ban của cơ quan, sinh hoạt lệ Chi bộ tiếp tục triển khaiNghị quyết Trung ương 4 khóa XII, cập nhật kiến thức, thông tin tình hình thời sự đến cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan Tỉnh đoàn. Kết quả đã tổ chức triển khai, quán triệtNghị quyết Trung ương 4 khóa XIIgắn với Học tập chuyên đề 2018 cho 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan, từ đó đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đi vào đời sống, nhận thức cán bộ Đoàn cấp tỉnh.

Xác định việc nêu cao tinh thần gương mẫu tự phê bình và phê bình. Đội ngũ cán bộ Đoàn cấp tỉnh luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, đổi mới lề lối làm việc, giữ gìn đạo đức, lối sống; phát huy vai trò trong đóng góp thẳng thắn, cởi mở và thể hiện tính cầu thị cao của cả tập thể và mỗi cá nhân trên tinh thần xây dựng nội bộ, giúp nhau cùng tiến bộ. Tổng số 29/29 cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan Tỉnh đoàn đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch cá nhân đăng ký thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với nhiệm vụ chuyên môn, tỉ lệ đăng ký đạt 100%, đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan; quan tâm giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng gắn chặt với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, từng đồng chí chủ động học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Kết quả, đến hiện tại đạt trình độ chuyên môn từ Đại học là 22 đồng chí, Thạc sĩ là 03 đồng chí; trình độ chính trị từ Trung cấp là 07 đồng chí, Cao cấp là 14 đồng chí.

Thực hiện nghiêm túc vàtriển khai có hiệu quả Kế hoạch số: 527-KH/TWĐTN-BTG của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 – 2021; Chương trình hành động của Trung ương Đoàn về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “về tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”. Nhìn chung, cán bộ Đoàn cấp tỉnh thực hiện đủ, đúng và tốt các quy định này.

Qua thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện ''tự diễn biến'', ''tự chuyển hóa'' đối với cán bộ Tỉnh đoàn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn

 
Xem các ảnh khác

khoanh khac tinh nguyengoc1

doanthanhnien

dieule

EL

TAI LIEU NQ1

doan18052018crop

olympictienganh

19510541 855240211305048 1530808403120778735 n


000169239

  Số người đang online : 12.